15/10/2018 krat favicon Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση μιας (1) κενής οργανικής θέσης για καθηγητή Κρουστών στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη Καθηγητή Κρουστών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Ω.Θ.

 Έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις:

 1. Την παρ. 2 περ. β και η του άρθρου 14 του Ν. 2190/94΄΄Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης΄΄ (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 παρ. 2 Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014),
 2. Το Ν.Δ. 1445/1942 ΄΄Περί οργανώσεως και λειτουργίας του Ωδείου Θεσσαλονίκης΄΄,
 3. Την Π.Υ.Σ. 33/27-12-2006 (ΦΕΚ Α΄280) «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 25/2017 (ΦΕΚ Α΄199),
 4. Το με Α.Π. 210Α/03-3-2017 αίτημα της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με την πρόσληψη ή ανανέωση συμβάσεων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, καθώς και τα υπ’ αρ. πρωτ. 632/21-6-2017 και 542/22-6-2017 έγγραφα της Διευθύντριας και του Προέδρου του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης,
 5. Το με Α.Π. 2/22322/13-4-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης,
 6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./97/9441/17-7-17 (ορθή επανάληψη της 24ης-7-17) εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006,
 7. Tο άρθρο 80 Ν. 3057/2002 παρ. 18, περί εποπτείας του Κ.Ω.Θ. από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
 8. Το Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α 26/9-2-2007), όπως ισχύει,
 9. Τα άρθρα 4 § 1, 103 και 104 του Συντάγματος της Ελλάδος,
 10. 10. Τη νομοθεσία που καθορίζει την οργανική δομή και κατάταξη του τακτικού εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού του ΚΩΘ και ειδικότερα:
 • Την Α.ΥΠ.Ε.Π.Θ. 103765/1328/13.9.1958 (ΦΕΚ 255Β/1958)
 • Το Β.Δ. 898/1962 (ΦΕΚ 228Α/1962)
 • Το Β.Δ. 146/1970 (ΦΕΚ 40Α/1970)

σε συνδυασμό με

 • Τα άρθρα 14, 15, 16, 17 ν. 434/1976 (ΦΕΚ 246Α/1976)
 • Το άρθρο 12 Ν. 1348/1983 (ΦΕΚ 47Α/1983)
 • Το άρθρο 16 ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37Α/1986),
 • Την υπ’ αριθμ. 600/31.5.2000 Πράξη του Προέδρου Δ.Σ. του Κ.Ω.Θ. (ΦΕΚ 144ΝΠΔΔ/2000) σε συνδυασμό με τα άρθρα 14, 15 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180Α/1999).
 1. 11. Του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 1. 12. Τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 35 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ A΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
 1. 13. Το άρθρο 4 («Ιθαγένεια») Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26), τα άρθρα 18, 20, 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκε σε ισχύ την 1.12.2009 (ΕΕ C-290/2009, κωδικοποιήθηκε στις 30.3.2010 ΕΕ-C 83/2010 και κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 3671/2008 (ΦΕΚ Α΄ 129), το άρθρο 1 § 1 Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ Α΄ 175) και την υπ’ αριθμ. 22/2007 γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Ολ.),
 2. 14. Το Π.Δ. 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών» (ΦΕΚ Α΄ 242),
 3. 15. Το Ν.Δ. 3832/1958 «Περί κυρώσεως των υπ’ αρ. 195/16-2-1951, 344/29-3-1952, 158/27-2-1954 και 809/8-6-1954 Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, που αφορούν τον διορισμό των Βορειοηπειρωτών και Κυπρίων εις δημοσίας θέσεις και θέσεις Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, κλπ» (ΦΕΚ Α΄ 128), καθώς επίσης και την 464/1985 γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης,
 4. 16. Το Ν. 2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 24), όπως ισχύει,
 5. 17. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” (ΦΕΚ Α΄ 112),
 6. 18. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ α΄ 145),
 7. 19. Το Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄40), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
 8. 20. Το Ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 224).
 9. 21. Την υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012), διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 237),

Εγκρίνει την παρακάτω προκήρυξη του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του κατά την συνεδρίαση αρ. 31 στις 12.10.2018  και σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./97/9441/17-7-17 (ορθή επανάληψη της 24ης-7-17), εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

1 (ΜΙΑ) ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ4 ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ

 

για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ως καλλιτεχνικό - διδακτικό προσωπικό, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων του K.Ω.Θ. διδακτικού έτους 2017-2018. Η δαπάνη που προκαλείται και ειδικότερα η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας της θέσης που θα πληρωθεί θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α., ως εποπτεύοντος Υπουργείου.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Δίπλωμα ειδικότητας του διδασκόμενου μαθήματος αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

ή

Πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής με την αντίστοιχη ειδίκευση ή ισότιμος αντίστοιχος τίτλος ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής

και

Πενταετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία στην ειδικότητα ή πενταετής τουλάχιστον ευδόκιμη καλλιτεχνική δραστηριότητα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν  συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Οι άνδρες υποψήφιοι ελληνικής ιθαγένειας θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 

Οι υποψήφιοι πολίτες Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον μέτρια την Ελληνική. Σε περίπτωση επιλογής τους αυτοί οφείλουν στη διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας τους (άρθρο 40 Ν. 3528/2007, ΦΕΚ Α΄ 26) να αποκτήσουν καλή γνώση της Ελληνικής (επίπεδο Β2 άρθρου 12 του Π.Δ. 363/1998 ΦΕΚ Α΄ 242).

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 • Αίτηση υποψηφιότητας.
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
 • Καταστάσεις συνημμένων δικαιολογητικών.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων.
 • Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

6.1.) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποδεικνύεται:  

α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

β) Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας Ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής. 

γ) Είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 Ν. 3812/2009, Α΄ 234 και τροποποιήθηκε περαιτέρω με το άρθρο 46 § 5 Ν. 4456/2017, Α΄ 24. 

δ) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 

ε) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης. 

Ο χρόνος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με το χρόνο που  προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται. 

6.2.) Η καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεικνύεται με κάθε μέσο, όπως αντίστοιχες βεβαιώσεις, προγράμματα συναυλιών, ανακοινώσεις στον Τύπο, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ηχογραφήσεις  κ.λ.π. 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που προσκομίζουν οι υποψήφιοι για την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Πέραν των βασικών τίτλων σπουδών που απαιτούνται, οι υποψήφιοι θα συνυποβάλουν ενδεχόμενους σχετικούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή εμπειρίας και λοιπά σχετικά πιστοποιητικά σπουδών.

6.3.)  Η μέτρια γνώση της Ελληνικής για τους υποψήφιους πολίτες Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 άρθρου μόνου του Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ Α΄ 315).

Υπόδειγμα της αίτησης και της κατάστασης συνημμένων δικαιολογητικών επισυνάπτονται στην παρούσα προκήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι - ΙΙ). Η προκήρυξη μαζί με τα παραρτήματά της διατίθενται και από τη γραμματεία του Κ.Ω.Θ. (Φράγκων 15) 54625 Θεσσαλονίκη, από Δευτέρα έως Παρασκευή τις εργάσιμες ώρες από 9.00-2.30μ.μ. (τηλ. 2310 510551).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος χωρίς δική του υπαιτιότητα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τη βεβαίωση προϋπηρεσίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, θα γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα επισυνάπτεται ο αριθμός πρωτοκόλλου εμπρόθεσμης υποβολής της σχετικής αίτησης στο φορέα, οπότε ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει αμελλητί τη βεβαίωση προϋπηρεσίας μόλις την παραλάβει, ενώ η περαιτέρω συμμετοχή του στη διαδικασία επιλογής τελεί υπό την αίρεση επαλήθευσης της προϋπηρεσίας του με τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα. 

Η Υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα:  

 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άρρενες υποψηφίους, ως προϋπόθεση για την κατάρτιση των συμβάσεων. (ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-13, ΦΕΚ Β΄ 1881).
 • Αντίγραφα ποινικού μητρώου για όλους τους υποψηφίους, ως προϋπόθεση για την κατάρτιση των συμβάσεων. (ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-06, ΦΕΚ 1551/Β/23-10-06).

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α).

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά που προαναφέρονται θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Κ.Ω.Θ. είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια αρχή, από 18.10.18 μέχρι και 19.11.2018 από τις 9:00 – 14:00.  

Μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 

Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

Γραφείο Πρωτοκόλλου

Φράγκων 15

54625 Θεσσαλονίκη

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής που φέρει ο φάκελος ο οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 

Είναι δυνατή και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΩΘ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτησή τους, σε ηλεκτρονική μορφή, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει η προκήρυξη.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. 1. Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με διαγωνισμό.
 2. 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από πενταμελή εξεταστική επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από πρόταση της Διευθύντριας, και θα αποτελείται:

α) από τη Διευθύντρια του Κ.Ω.Θ. ως Πρόεδρο.

β) δύο καθηγητές του Κ.Ω.Θ. μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα, υπό την έννοια ότι η ύπαρξη επαρκούς αριθμού καθηγητών στην προηγούμενη κατηγορία αποκλείει τις επόμενες, με τη σειρά που αναφέρεται παρακάτω:

βα) Ενεργούς καθηγητές του Κ.Ω.Θ. της ίδιας ειδικότητας με αυτήν της προκήρυξης ή,

ββ) Καθηγητές του Κ.Ω.Θ. με την ίδια ειδικότητα, που έχουν συνταξιοδοτηθεί εντός της τελευταίας διετίας πριν από την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής, ή

βγ) Ενεργούς καθηγητές του Κ.Ω.Θ. ειδικότητας διεύθυνσης ορχήστρας ή σύνθεσης και ανώτερων θεωρητικών ή,

βδ) Καθηγητές του Κ.Ω.Θ. ειδικότητας διεύθυνσης ορχήστρας ή σύνθεσης και ανώτερων θεωρητικών που έχουν συνταξιοδοτηθεί εντός της τελευταίας διετίας πριν από την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής, ή

βε) Ενεργούς καθηγητές του Κ.Ω.Θ. οποιασδήποτε ειδικότητας.

γ) δύο διακεκριμένους μουσικούς ή συνθέτες ή διευθυντές ορχήστρας ή καθηγητές εκτός Κ.Ω.Θ. της ίδιας ειδικότητας ή διεύθυνσης ορχήστρας ή σύνθεσης και ανώτερων θεωρητικών.

Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής θα οριστούν και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, ένα (1) από τους καθηγητές του Κ.Ω.Θ., μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με τήρηση της σειράς προτεραιότητας που αναφέρεται υπό στοιχείο (β), και ένα (1) εκτός Κ.Ω.Θ. όπως ανωτέρω υπό στοιχείο (γ). Με την ίδια απόφαση θα οριστεί ο Γραμματέας της Επιτροπής εκ των υπαλλήλων του Κ.Ω.Θ.

 1. 3. Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς την παρουσία ακροατηρίου και θα αποτελείται:

α) Από ακρόαση προγράμματος διάρκειας  περίπου 30΄, που θα περιλαμβάνει έργα επιλογής του υποψηφίου από τρεις  (3) διαφορετικές εποχές,

β) Υποδειγματική διδασκαλία διάρκειας έως 20΄ και

γ) Συνέντευξη.

Η Εξεταστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την ακρόαση ή την υποδειγματική διδασκαλία σε όποιο χρονικό σημείο κρίνει ότι έχει διαμορφώσει πλήρη γνώμη.

Η υποδειγματική διδασκαλία θα γίνει σε εθελοντές σπουδαστές που θα ορίσει το Κ.Ω.Θ.

Ύστερα από την εξέταση όλων των υποψηφίων τα μέλη της Επιτροπής θα διατυπώσουν τη γνώμη τους χωριστά για κάθε υποψήφιο για την ακρόαση, την υποδειγματική διδασκαλία, τη συνέντευξη και το φάκελο υποψηφιότητας με γραπτή βαθμολογία σε κλίμακα από ένα (1) μέχρι δέκα (10).

Οι βαθμοί θα πολλαπλασιαστούν επί 3 για την ακρόαση, 4 για την υποδειγματική διδασκαλία, 1 για τη συνέντευξη και 2 για το φάκελο υποψηφιότητας. Τη βαθμολογία κάθε μέλους θα συνοδεύει γραπτή αιτιολογημένη κρίση του. Από τις βαθμολογίες που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος από την Εξεταστική Επιτροπή θα απαλειφθούν η χαμηλότερη και η υψηλότερη και θα αθροιστούν οι υπόλοιπες. Σε περίπτωση περισσότερων ίσων χαμηλότερων ή υψηλότερων βαθμολογιών θα απαλειφθεί μόνο μία από κάθε άκρο, ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση να αφαιρούνται δύο (2) και τελικά να αθροίζονται τρεις (3) βαθμολογίες. Επιτυχών υποψήφιος θα είναι όποιος συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία από τους συνυποψηφίους του, με βαθμολογία, τουλάχιστον, διακόσια σαράντα (240).

Στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής θα συμμετέχει ο Γραμματέας της, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί πλήρη πρακτικά.

Η όλη διαγωνιστική διαδικασία θα βιντεοσκοπηθεί.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων η Εξεταστική Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου, θα επανεξετάσει τις βιντεοσκοπημένες εξετάσεις και το φάκελο υποψηφιότητας των ισοβαθμούντων και θα προβεί σε νέα βαθμολόγηση, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στη δεύτερη βαθμολόγηση, θα υπερισχύσει η γνώμη της Προέδρου της Επιτροπής.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της, η Εξεταστική Επιτροπή θα καταρτίσει πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες, που η βαθμολογία τους θα υπερβαίνει το διακόσια σαράντα  (240).

 1. 4. Οι πίνακες θα υποβληθούν για επικύρωση στο Δ.Σ., το οποίο περιορίζεται σε έλεγχο νομιμότητας.

Στη συνέχεια, με μέριμνα του Διοικητικού Τμήματος, θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Κ.Ω.Θ. παρουσία δύο υπαλλήλων του και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό. Θα αναρτηθούν επίσης στην ιστοσελίδα του Κ.Ω.Θ. και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 1. 5. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης για οποιοδήποτε λόγο, αυτή θα επαναπροκηρυχθεί.

ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά πάροδο εξήντα (60) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, σύμφωνα με το κεφάλαιο Ζ. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή  SMS για την ημερομηνία της ατομικής τους εξέτασης μία εβδομάδα πριν από αυτήν.

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η παρούσα ανακοίνωση - προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Κ.Ω.Θ. (www.odiokrat.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Κ.Ω.Θ. και θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Η. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων. 

Οι υποψήφιοι θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν συνυποψήφιό τους, ο οποίος προκρίθηκε στο μάθημα για το οποίο υπέβαλαν αίτηση, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. ε΄ ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄50) και του Κανονισμού ΕΕ 2016/679.

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΚΩΘ

Χαράλαμπος Λεφάκης

         

  

      

                                

              

                             

                

         

             

 

  

   


Χορηγικά Προγράμματα
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Πρόταση χορηγίας,
  Εκπαιδευτικά προγράμματα
  Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Νοέμβριος 2018 – Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Τα μαθήματα αλλιώς

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού, επιμορφωτικού forum
  «Τα μαθήματα αλλιώς»

  30 Μαρτίου – Απριλίου 2019
  Περισσότερα
 • Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα.

  Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Πρόταση χορηγίας για διοργάνωση συναυλίας για την παρουσίαση & ανάδειξη νέων σπουδαστών που διακρίνονται στους διαγωνισμούς του Κ.Ω.Θ.
  Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Χειμώνας 2018-2019
  Περισσότερα
 • ορχήστρα δωματίου Contra Tempo

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη της ορχήστρας δωματίου "Contra Tempo"

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • παράσταση Opera Buffa

  Πρόταση χορηγίας, για την παράσταση "Opera Buffa" - Υποστήριξη νέων καλλιτεχνών

  Δεκέμβριος –Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Αριστοφανική κωμωδία Όρνιθες

  Πρόταση χορηγίας της Αριστοφανικής κωμωδίας «Όρνιθες» διασκευασμένη σε παραμύθι με μουσική υποστήριξη και χορό

  Μάρτιος και Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd

  Πρόταση χορηγίας για τη δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd με πρωτότυπα μουσικά έργα γραμμένα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού

  Πρόταση χορηγίας για την κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τίτλο «Η μουσική και ο κόσμος της»

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • έκδοση ιστορικού λευκώματος

  Πρόταση χορηγίας για την έρευνα και την έκδοση ιστορικού λευκώματος του πρώτου Διευθυντή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης κ. Καζαντζή Αλέξανδρου

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Πρόταση συντήρησης μουσικού οργάνου από 10 euro το μήνα.
  Περισσότερα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


 on line Κατάλογος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ      Bιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας      Σύλλογος Γονέων του ΚΩΘ      Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος      Συλ. Κατ. Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών