12/03/2019 krat favicon Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Μονίμων Καθηγητών στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ Κ.Ω.Θ.

Προκήρυξη 4 Μονίμων Καθηγητών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Ω.Θ.

 Έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις:

 1. Την παρ. 2 περ. β και η του άρθρου 14 του Ν. 2190/94΄΄Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης΄΄ (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 παρ. 2 Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014),
 2. Το Ν.Δ. 1445/1942 ΄΄Περί οργανώσεως και λειτουργίας του Ωδείου Θεσσαλονίκης΄΄,
 3. Την Π.Υ.Σ. 33/27-12-2006 (ΦΕΚ Α΄280) «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 25/2017 (ΦΕΚ Α΄199),
 4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 210Α/03-3-2017 αίτημα της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με την πρόσληψη ή ανανέωση συμβάσεων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, καθώς και τα υπ’ αρ. πρωτ. 632/21-6-2017 και 542/22-6-2017 έγγραφα της Διευθύντριας και του Προέδρου του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης,
 5. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2/22322/13-4-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης,
 6. Την υπ΄αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./97/9441/17-7-17 (ορθή επανάληψη της 24ης-7-17), εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006,
 7. Tο άρθρο 80 Ν. 3057/2002 παρ. 18, περί εποπτείας του Κ.Ω.Θ. από το ΥΠ.ΠΟ.
 8. Το Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α 26/9-2-2007), όπως ισχύει,
 9. Τα άρθρα 4 § 1, 103 και 104 του Συντάγματος της Ελλάδος,
 10. 10. Τη νομοθεσία που καθορίζει την οργανική δομή και κατάταξη του τακτικού εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού του ΚΩΘ και ειδικότερα:
 • Την Α.ΥΠ.Ε.Π.Θ. 103765/1328/13.9.1958 (ΦΕΚ 255Β/1958)
 • Το Β.Δ. 898/1962 (ΦΕΚ 228Α/1962)
 • Το Β.Δ. 146/1970 (ΦΕΚ 40Α/1970)

σε συνδυασμό με

 • Τα άρθρα 14, 15, 16, 17 ν. 434/1976 (ΦΕΚ 246Α/1976)
 • Το άρθρο 12 Ν. 1348/1983 (ΦΕΚ 47Α/1983)
 • Το άρθρο 16 ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37Α/1986),
 • Την υπ’ αριθμ. 600/31.5.2000 Πράξη του Προέδρου Δ.Σ. του Κ.Ω.Θ. (ΦΕΚ 144ΝΠΔΔ/2000) σε συνδυασμό με τα άρθρα 14, 15 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180Α/1999).
 1. 11. Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (ΦΕΚ 39/5.3.2001/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 1. 12. Τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 35 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
 1. 13. Το άρθρο 4 («Ιθαγένεια») Ν. 3528/2007, τα άρθρα 18, 20, 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκε σε ισχύ την 1.12.2009 (ΕΕ C-290/2009, κωδικοποιήθηκε στις 30.3.2010 ΕΕ-C 83/2010 και κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 3671/2008 (ΦΕΚ Α΄ 129), το άρθρο 1 § 1 Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ Α΄ 175) και την υπ’ αριθμ. 22/2007 γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Ολ.),
 2. 14. Το Π.Δ. 363/1998,
 3. 15. Το Ν.Δ. 3832/1958 «Περί κυρώσεως των υπ’ αρ. 195/16-2-1951, 344/29-3-1952, 158/27-2-1954 και 809/8-6-1954 Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, που αφορούν τον διορισμό των Βορειοηπειρωτών και Κυπρίων εις δημοσίας θέσεις και θέσεις Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, κλπ» (ΦΕΚ Α 128/1958), καθώς επίσης και την 464/1985 γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης,
 4. 16. Το Ν. 2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 24/16-2-2000), όπως ισχύει,
 5. 17. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” (ΦΕΚ Α 112/ 13-7- 2010),
 6. 18. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/5.8.2016/τ.Α΄),
 7. 19. Το Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄40/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
 8. 20. Το Ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄224/2016).
 9. 21. Την υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012), διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 237/Α/31-10- 2014),

Εγκρίνει την παρακάτω προκήρυξη του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του κατά την συνεδρίαση αρ. 5 στις 6-2-19  και σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./97/9441/17-7-17 (ορθή επανάληψη της 24ης-7-17), εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

τέσσερις (4) συνολικά θέσεις μονίμων καθηγητών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ως καλλιτεχνικό - διδακτικό προσωπικό, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων του K.Ω.Θ. διδακτικού έτους 2017-2018. Η δαπάνη που προκαλείται και ειδικότερα η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των 4 (τεσσάρων) θέσεων που θα πληρωθούν από τις προκηρυχθείσες θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α., ως εποπτεύοντος Υπουργείου.

Αναλυτικότερα οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι: 

 • 4 (ΤΕΣΣΕΡΙΣ) ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
 • Δύο (2) θέσεις ΤΕ Καθηγητών Πιάνου
 • Μία (1) θέση ΤΕ Καθηγητή Βιολιού
 • Μία (1) θέση ΤΕ Καθηγητή Βιολοντσέλου

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

α) Να είναι:

αα) Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή

ββ) Πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή

γγ) Βορειοηπειρώτες ή Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από την Ίμβρο και την Τένεδο χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958 - ΦΕΚ 128/Α/1958).

δδ) Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκτός εάν μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υποψήφιοι πολίτες Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον μέτρια την Ελληνική. Σε περίπτωση επιλογής τους αυτοί οφείλουν στη διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας τους (άρθρο 40 Ν. 3528/2007, ΦΕΚ Α΄ 26) να αποκτήσουν καλή γνώση της Ελληνικής (επίπεδο Β2 άρθρου 12 του Π.Δ. 363/1998 ΦΕΚ Α΄ 242).

β) Να έχουν  συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

γ) Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. (άρθρο 7 παρ.1, ν. 4210/2013).

δ) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8, ν. 3528/2007), ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού, ήτοι:

αα) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (παρ. 1.α άρθρου 8 ν. 3528/2007).

ββ) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης (δ) αα΄, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γγ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή (παρ.1.γ άρθρου 8 ν. 3528/2007).

δδ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις (παρ.1.δ άρθρου 8 ν. 3528/2007).

εε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 ν. 3528/2007).

Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

ε) Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).

Εξαίρεση:

Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

 1. 2. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Δίπλωμα ειδικότητας του διδασκόμενου μαθήματος αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

ή

Πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής με την αντίστοιχη ειδίκευση ή ισότιμος αντίστοιχος τίτλος ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής

και

Πενταετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία στην αντίστοιχη ειδικότητα ή πενταετής τουλάχιστον ευδόκιμη καλλιτεχνική δραστηριότητα.

Ο χρόνος της τουλάχιστον πενταετούς ευδόκιμης καλλιτεχνικής δραστηριότητας ή διδακτικής προϋπηρεσίας υπολογίζεται μετά τη λήψη του κατά περίπτωση απολυτήριου τίτλου σπουδών.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 • Αίτηση υποψηφιότητας.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.
 • Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα.
 • Κατάσταση συνημμένων δικαιολογητικών.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών και αποδεικτικών προσθέτων συναφών προσόντων.
 • Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας.
 • Τρεις (3) συστατικές επιστολές.

6.1.) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποδεικνύεται (άρθρο 26 § 6 π.δ. 50/2001):  

α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

β) Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας Ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής. 

γ) Είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 Ν. 3812/2009, Α΄ 234 και τροποποιήθηκε περαιτέρω με το άρθρο 46 § 5 Ν. 4456/2017, Α΄ 24. 

δ) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 

ε) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης. 

Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με το χρόνο που  προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται. 

6.2.) Η καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεικνύεται με κάθε μέσο, όπως αντίστοιχες βεβαιώσεις, προγράμματα συναυλιών, ανακοινώσεις στον Τύπο, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ηχογραφήσεις  κ.λ.π. 

Πέραν των βασικών τίτλων σπουδών που απαιτούνται, οι υποψήφιοι θα συνυποβάλουν ενδεχόμενους σχετικούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή εμπειρίας και λοιπά σχετικά πιστοποιητικά σπουδών.

6.3.)  Η μέτρια γνώση της Ελληνικής για τους υποψήφιους πολίτες Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 άρθρου μόνου του Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ Α΄ 315).

Υπόδειγμα της αίτησης υποψηφιότητας και της κατάστασης συνημμένων δικαιολογητικών επισυνάπτονται στην παρούσα προκήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι - ΙΙ). Η προκήρυξη μαζί με τα παραρτήματά της διατίθενται και από τη γραμματεία του Κ.Ω.Θ. (Φράγκων 15) 54625 Θεσσαλονίκη, από Δευτέρα έως Παρασκευή τις εργάσιμες ώρες από 9.00-2.30 μ.μ. (τηλ. 2310 510551).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος χωρίς δική του υπαιτιότητα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τη βεβαίωση προϋπηρεσίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, θα γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα επισυνάπτεται ο αριθμός πρωτοκόλλου εμπρόθεσμης υποβολής της σχετικής αίτησης στο φορέα, οπότε ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει αμελλητί τη βεβαίωση προϋπηρεσίας μόλις την παραλάβει, ενώ η περαιτέρω συμμετοχή του στη διαδικασία επιλογής τελεί υπό την αίρεση επαλήθευσης της προϋπηρεσίας του με τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα. 

Η Υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα:  

 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άρρενες υποψηφίους, ως προϋπόθεση για το διορισμό. (ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-13, ΦΕΚ Β΄ 1881).
 • Αντίγραφα ποινικού μητρώου για όλους τους υποψηφίους, ως προϋπόθεση για το διορισμό. (ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-06, ΦΕΚ 1551/Β/23-10-06).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ για το σύνολο των δικαιολογητικών του παρόντος Κεφαλαίου:

α. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής:

Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

β. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής:

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Ειδικώς, όμως, μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» [άρθρο 36, ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α’)], από την 27-09-2013 και μετά, η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο γίνεται δεκτή, μόνον, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

 Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές και, επιπλέον, φέρουν είτε επισημείωση με τη Σφραγίδα της Χάγης (apostille) είτε επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή (ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών).

Για τίτλους σπουδών που απονέμονται από ομοταγή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής απαιτείται και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

Επισήμανση: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών (βασικών, μεταπτυχιακών) των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας. Σε κάθε όμως περίπτωση, τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και προσκομισθεί πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι εν λόγω δε υποψήφιοι πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους να δηλώσουν ότι κατέχουν το αντίστοιχο προσόν και να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών (πρωτότυπο ή σε φωτοαντίγραφο) και επίσημη μετάφραση αυτού, και β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά που προαναφέρονται θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Κ.Ω.Θ. είτε αυτοπροσώπως, είτε από άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με απλή εξουσιοδότηση, μέχρι και  12 – 03 - 2019 από τις 9:00 – 14:00.  

Μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 

Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

Γραφείο Πρωτοκόλλου

Φράγκων 15

54625 Θεσσαλονίκη

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής που φέρει ο φάκελος ο οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 

Είναι δυνατή και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΩΘ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτησή τους, σε ηλεκτρονική μορφή, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει η προκήρυξη.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. 1. Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με διαγωνισμό.
 2. 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από πενταμελή εξεταστική επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από πρόταση της Διευθύντριας, και θα αποτελείται:

α) από τη Διευθύντρια του Κ.Ω.Θ. ως Πρόεδρο.

β) δύο καθηγητές του Κ.Ω.Θ. μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα, υπό την έννοια ότι η ύπαρξη επαρκούς αριθμού καθηγητών στην προηγούμενη κατηγορία αποκλείει τις επόμενες, με τη σειρά που αναφέρεται παρακάτω:

αα) Ενεργούς καθηγητές του Κ.Ω.Θ. της ίδιας ειδικότητας με αυτήν της προκήρυξης ή,

ββ) Καθηγητές του Κ.Ω.Θ. με την ίδια ειδικότητα, που έχουν συνταξιοδοτηθεί εντός της τελευταίας διετίας πριν από την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής, ή

γγ) Ενεργούς καθηγητές ειδικότητας οργάνου της αυτής οικογένειας με αυτό της προκηρυσσόμενης θέσης ή διεύθυνσης ορχήστρας ή σύνθεσης και ανώτερων θεωρητικών ή,

δδ) Καθηγητές του Κ.Ω.Θ. ειδικότητας οργάνου της αυτής οικογένειας με αυτό της προκηρυσσόμενης θέσης ή διεύθυνσης ορχήστρας ή σύνθεσης και ανώτερων θεωρητικών που έχουν συνταξιοδοτηθεί εντός της τελευταίας διετίας πριν από την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής, ή

εε) Ενεργούς καθηγητές του Κ.Ω.Θ. οποιασδήποτε ειδικότητας.

γ) δύο διακεκριμένους μουσικούς ή καθηγητές εκτός Κ.Ω.Θ. της ίδιας ειδικότητας ή οργάνου της αυτής οικογένειας με αυτήν της προκηρυσσόμενης θέσης, ή συνθέτες ή διευθυντές ορχήστρας ή καθηγητές διεύθυνσης ορχήστρας ή σύνθεσης και ανώτερων θεωρητικών εκτός Κ.Ω.Θ.

Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής θα οριστούν και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, ανά ένα (1) από τους τακτικούς καθηγητές του Κ.Ω.Θ., με τήρηση της σειράς προτεραιότητας που αναφέρεται υπό στοιχείο (β), και εκτός Κ.Ω.Θ. Με την ίδια απόφαση θα οριστεί ο Γραμματέας της Επιτροπής εκ των υπαλλήλων του Κ.Ω.Θ.

 1. 3. Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς την παρουσία ακροατηρίου και θα αποτελείται:

α) Από ακρόαση προγράμματος διάρκειας  περίπου 30΄, που θα περιλαμβάνει έργα επιλογής του υποψηφίου από τρεις  (3) διαφορετικές εποχές,  

β) Υποδειγματική διδασκαλία διάρκειας έως 20΄ και

γ) Συνέντευξη.

Η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί κατά την ελεύθερη κρίση της να διακόψει την ακρόαση ή την υποδειγματική διδασκαλία σε όποιο χρονικό σημείο κρίνει ότι έχει διαμορφώσει πλήρη γνώμη.

Η υποδειγματική διδασκαλία θα γίνει σε εθελοντές σπουδαστές που θα ορίσει το Κ.Ω.Θ.

Ύστερα από την εξέταση όλων των υποψηφίων κατά ειδικότητα, τα μέλη της Επιτροπής θα διατυπώσουν τη γνώμη τους χωριστά για κάθε υποψήφιο για την ακρόαση, την υποδειγματική διδασκαλία, τη συνέντευξη και το φάκελο υποψηφιότητας με γραπτή βαθμολογία σε κλίμακα από ένα (1) μέχρι δέκα (10).

Οι βαθμοί θα πολλαπλασιαστούν επί 3 για την ακρόαση, 4 για την υποδειγματική διδασκαλία, 1 για τη συνέντευξη και 2 για το φάκελο υποψηφιότητας. Τη βαθμολογία κάθε μέλους θα συνοδεύει γραπτή αιτιολογημένη κρίση του. Από τις βαθμολογίες που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος από την Εξεταστική Επιτροπή θα απαλειφθούν η χαμηλότερη και η υψηλότερη και θα αθροιστούν οι υπόλοιπες. Σε περίπτωση περισσότερων ίσων χαμηλότερων ή υψηλότερων βαθμολογιών θα απαλειφθεί μόνο μία από κάθε άκρο, ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση να αφαιρούνται δύο (2) και τελικά να αθροίζονται τρεις (3) βαθμολογίες. Επιτυχών υποψήφιος θα είναι όποιος συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία από τους συνυποψηφίους του, με βαθμολογία, τουλάχιστον, διακόσια σαράντα (240).

Στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής θα συμμετέχει ο Γραμματέας της, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί πρακτικά.

Η όλη διαγωνιστική διαδικασία θα βιντεοσκοπηθεί.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων η Εξεταστική Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου, θα επανεξετάσει τις βιντεοσκοπημένες εξετάσεις και το φάκελο υποψηφιότητας των ισοβαθμούντων και θα προβεί σε νέα βαθμολόγηση, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στη δεύτερη βαθμολόγηση, θα υπερισχύσει η γνώμη της Προέδρου της Επιτροπής.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της, η κάθε Επιτροπή ανά ειδικότητα θα καταρτίσει πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει τον ή τους επιτυχόντες, και τους επιλαχόντες που η βαθμολογία τους θα υπερβαίνει το διακόσια σαράντα  (240).

 1. 4. Οι πίνακες θα υποβληθούν για επικύρωση στο Δ.Σ., το οποίο περιορίζεται σε έλεγχο νομιμότητας.

Στη συνέχεια, με μέριμνα του Διοικητικού Τμήματος, θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Κ.Ω.Θ. παρουσία δύο υπαλλήλων του και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό. Θα αναρτηθούν επίσης στην ιστοσελίδα του Κ.Ω.Θ. και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 1. 5. Σε περίπτωση μη πλήρωσης θέσης για οποιοδήποτε λόγο η θέση θα επαναπροκηρυχθεί.

ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά πάροδο σαράντα (40) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης στις εφημερίδες, σύμφωνα με το κεφάλαιο Ζ, εφόσον έχουν προηγηθεί οι αναρτήσεις. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή  SMS για την ημερομηνία της ατομικής τους εξέτασης τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από αυτήν.

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η παρούσα ανακοίνωση - προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Ο.Α. (https://www.culture.gr), στην ιστοσελίδα του Κ.Ω.Θ. (www.odiokrat.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Κ.Ω.Θ. Ανακοίνωση της έκδοσής της θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας, μία των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης.

Η. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων. 

Οι υποψήφιοι θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν συνυποψήφιό τους, ο οποίος επιλέχθηκε στη θέση για το οποίο υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. ε΄ ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄50) και του Κανονισμού ΕΕ 2016/679.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ω.Θ.

Χαράλαμπος Λεφάκης

   

Χορηγικά Προγράμματα
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Πρόταση χορηγίας,
  Εκπαιδευτικά προγράμματα
  Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Νοέμβριος 2018 – Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Τα μαθήματα αλλιώς

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού, επιμορφωτικού forum
  «Τα μαθήματα αλλιώς»

  30 Μαρτίου – Απριλίου 2019
  Περισσότερα
 • Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα.

  Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Πρόταση χορηγίας για διοργάνωση συναυλίας για την παρουσίαση & ανάδειξη νέων σπουδαστών που διακρίνονται στους διαγωνισμούς του Κ.Ω.Θ.
  Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Χειμώνας 2018-2019
  Περισσότερα
 • ορχήστρα δωματίου Contra Tempo

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη της ορχήστρας δωματίου "Contra Tempo"

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • παράσταση Opera Buffa

  Πρόταση χορηγίας, για την παράσταση "Opera Buffa" - Υποστήριξη νέων καλλιτεχνών

  Δεκέμβριος –Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Αριστοφανική κωμωδία Όρνιθες

  Πρόταση χορηγίας της Αριστοφανικής κωμωδίας «Όρνιθες» διασκευασμένη σε παραμύθι με μουσική υποστήριξη και χορό

  Μάρτιος και Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd

  Πρόταση χορηγίας για τη δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd με πρωτότυπα μουσικά έργα γραμμένα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού

  Πρόταση χορηγίας για την κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τίτλο «Η μουσική και ο κόσμος της»

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • έκδοση ιστορικού λευκώματος

  Πρόταση χορηγίας για την έρευνα και την έκδοση ιστορικού λευκώματος του πρώτου Διευθυντή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης κ. Καζαντζή Αλέξανδρου

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Πρόταση συντήρησης μουσικού οργάνου από 10 euro το μήνα.
  Περισσότερα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


 on line Κατάλογος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ      Bιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας      Σύλλογος Γονέων του ΚΩΘ      Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος      Συλ. Κατ. Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών