01/08/2016 kratiko odio thessalonikis Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή/της Διευθύντριας του ΚΩΘ

Προκήρυξη | Γλωσσομάθεια | Προθεσμία Αιτήσεων

Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΚΑ Ι  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις

α) της παρ 4 του άρθρου 8 του ν. 4369/16 “Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 33 ) .

β) του άρθρου 80 παρ. 18 του Ν. 3057/02 (ΦΕΚ A’ 239 ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις»

γ) του άρθρου 5 παρ. 3 α, β και γ του Ν. 2557/97 (ΦΕΚ Α΄ 271 ) «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης»

δ) του π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων...» (Α’ 114)

ε) του π.δ/τος 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7,

διόρθωση σφάλματος Α’ 158),

στ) του π.δ/τος 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

 1. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή/της Διευθύντριας του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.
 2. Το γεγονός από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε  βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ι. Απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή/ της Διευθύντριας του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

II Με την παρ 3 περ α  του άρθρου 5 του ν.2557/1997 συνιστάται στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης μια θέση διευθυντή με πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Εάν ο διοριζόμενος προέρχεται από τους κλάδους καθηγητών του ωδείου, μετά τη λήξη της θητείας του επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του, η οποία παραμένει κενή και η θητεία του ως διευθυντή θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3β του Ν. 2557/97 (ΦΕΚ Α΄ 271), “Ο Διευθυντής του Ωδείου προΐσταται των υπηρεσιών του, προσυπογράφει τα εντάλματα και τις εντολές πληρωμών, εκτελεί χρέη εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει των εξεταστικών επιτροπών εισαγωγικών, προαγωγικών και  απολυτηρίων εξετάσεων, επιβλέπει και επιβάλλει, όταν πρέπει, την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας και γενικά ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζουν ο πρόεδρος και το Δ.Σ. και μεριμνά για την καλλιτεχνική και ομαλή λειτουργία του ωδείου ”.

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:

 • Έλληνες πολίτες, ή
 • Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ή
 • Βορειοηπειρώτες, ή
 • Κύπριοι Ομογενείς, ή
 • Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο ή Ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους.
 • Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκτός εάν μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.
 • Προσόντα διορισμού για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ορίζονται κατά περίπτωση, τα εξής:

Για τους αρχιμουσικούς :

α. πτυχίο ΑΕΙ Διεύθυνσης Ορχήστρας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

και δίπλωμα μιας από τις ειδικότητες πιάνου, μονωδίας ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας και

β. δεκαετής τουλάχιστον εμπειρία στη διεύθυνση αναγνωρισμένων ορχηστρών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Για τους μουσικοσυνθέτες :

α. πτυχίο σύνθεσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή δίπλωμα αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

και

β. συνθετική εργασία συμφωνικών ή μελοδραματικών έργων που έχουν εκτελεστεί από αναγνωρισμένου κύρους οργανισμούς συμφωνικής ή μελοδραματικής μουσικής στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή ή σύγχρονων έργων (μουσικά σύνολα, σολιστικά έργα, μουσική για θέατρο, κινηματογράφο κ.α.), που έχουν εκτελεστεί από επαγγελματίες μουσικούς. γ. συνθετική παρουσία τουλάχιστον για μια δεκαετία.

Για τους μουσικολόγους :

α. πτυχίο μουσικολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β. αξιόλογη μουσικολογική συγγραφική εργασία αποδεικνυόμενη από εκδόσεις και δημοσιεύσεις μελετών, και

γ. δεκαετής τουλάχιστον σταδιοδρομία από τη λήψη του τίτλου σε Οργανισμούς Μουσικής Τέχνης και Επιστήμης.

Για τους καθηγητές μουσικής :

α. πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής μιας από τις ειδικότητες πιάνου, μονωδίας, οργάνου συμφωνικής ορχήστρας, ανωτέρων θεωρητικών (φούγκας) ή δίπλωμα μιας από τις ειδικότητες πιάνου, μονωδίας, οργάνου συμφωνικής ορχήστρας, ανωτέρων θεωρητικών (φούγκας), αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής,

β. να έχουν διατελέσει υπεύθυνοι σπουδών και υπεύθυνοι του τμήματος της ειδικότητάς τους τουλάχιστον για μιά δεκαετία.

γ. δεκαετής τουλάχιστον διδακτική εμπειρία σε σπουδαστές ανωτέρου κύκλου σπουδών, οι οποίοι απέκτησαν απολυτήριο τίτλο.

 • να κατέχουν σε πολύ καλό επίπεδο εκτός της ελληνικής και μίας τουλάχιστον από τις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, που θα αποδεικνύεται από τους οριζόμενους τίτλους γλωσσομάθειας, σύμφωνα με το παράρτημα Τίτλων Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ,.
 1. ΠΡΟΣΘΕΤΑ - ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.
 1. Μεταπτυχιακός, ετήσιας τουλάχιστον χρονικής διάρκειας, ή διδακτορικός τίτλος της ημεδαπής ή ισότιμοι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ, στα επιστημονικά πεδία της μουσικής, της όπερας και συναφών κλάδων.
 1. Γνώση, σε τουλάχιστον καλό επίπεδο, μιας από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική και ρωσική, που να αποδεικνύεται σύμφωνα με το παράρτημα Τίτλων Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.

3.Υποψήφιος για την υπό πλήρωση θέση μπορεί να είναι και μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου ή των ΝΠΔΔ ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα εφόσον διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται στη παράγραφο ΙΙΙ.1.

 1. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

IV.   ΚΩΛΥΜΑΤΑ – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ.

 1. Δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας:
 1. Όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από ημεδαπό ή αλλοδαπό Δικαστήριο για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονοµικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 1. Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευµα για κακούργημα ή για πλημμέλημα των ανωτέρω περιπτώσεων, έστω κι αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
 • Όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα λόγω καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
 1. Όσοι έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δηµόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
 1. Οι υπάλληλοι δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νοµικού προσώπου του δημόσιου τομέα, όταν διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία ή τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, ή τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής, κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 1. Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική).
 1. Οι άνδρες υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει, έως την ημερομηνία διορισμού, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. `

Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

 1. Ως προς τις ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με την άσκηση των καθηκόντων της υπό πλήρωση θέσης, καθώς και για τα ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 20-23 του ν. 4440/2016 (Α' 224). Ρητά ορίζεται ότι το πρόσωπο που διορίζεται στη θέση του Διευθυντή/ της Διευθύντριας στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας του / της, να ασκεί οποιουδήποτε είδους επαγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα, όμοια ή παρεμφερή με τη δραστηριότητα του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα ιδιωτικού συμφέροντος, ικανή να επηρεάσει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση του καθηκόντων του / της. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται, μετά από άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, η ενασχόληση με την καλλιτεχνική δημιουργία.
 1. Τα κωλύματα, τα ασυμβίβαστα και οι λόγοι σύγκρουσης συμφερόντων κατά τις ανωτέρω παραγράφους δεν πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, καθώς και κατά το χρόνο διορισμού του επιλεγέντος Διευθυντή/ Διευθύντριας στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

V.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή/Διευθύντριας του ΚΩΘ, υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, η οποία θα προκύπτει σαφώς με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ .
 1. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
 1. βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα παρατίθενται οι σπουδές, το έργο, η εμπειρία, η δραστηριότητα και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων,
 1. υπεύθυνη δήλωση του 1599/186 περί μη συνδρομής των προβλεπόμενων στην παρούσα κωλυμάτων, ασυμβιβάστων και λόγων σύγκρουσης συμφερόντων,
 • α. όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, τίτλοι σπουδών ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο στοιχείο για την τεκμηρίωση της συνδρομής των κριτηρίων επιλογής) σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα ημεδαπής και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων της ημεδαπής τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα ,

β. τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο και γίνονται δεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων της αλλοδαπής, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

 1. πρόταση - υπόμνημα στο οποίο θα συνοψίζουν το όραμα και τους στόχους τους για το ΚΩΘ, το πλαίσιο πραγματοποίησης, καθώς και τις προτάσεις τους για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των σκοπών, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.
 1. Οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, αρκεί στη δεύτερη περίπτωση να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών θα γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Τα πρωτότυπα των εγγράφων θα προσκομιστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο.
 1. Σε περίπτωση υποβολής των δικαιολογητικών μέσω αντιπροσώπου, συνυποβάλλεται και η σχετική εξουσιοδότηση.
 1. Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται: α) είτε με κατάθεση στη Γραμματεία του ΚΩΘ στη διεύθυνση Φράγκων 15, Τ.Κ. 546 25  Θεσσαλονίκη, από ώρες

9.00 έως 14.00 β) είτε υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.γ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier στην ανωτέρω διεύθυνση.

 1. Σε περίπτωση αποστολής του φακέλου υποψηφιότητας με το ταχυδρομείο ή με courier, για το εμπρόθεσμο της αίτησης θα λαμβάνεται υπ' όψη ως ημερομηνία κατάθεσης η ημερομηνία αποστολής, όπως προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του μεταφορέα αποστολών αντίστοιχα. Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: Αίτηση συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση για τη θέση του Διευθυντή / Διευθύντριας του ΚΩΘ.
 1. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση ή/και στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται προσηκόντως με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών δεν θα ληφθούν υπόψη για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

VI.   ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠΠΟΑ και του ΚΩΘ στην ελληνική γλώσσα, όπως επίσης και το παράρτημα Τίτλων Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Επίσης, περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

VII.    ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΓΗΣΗΣ.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι πενταμελής και αποτελείται από τους:

1.ΚΛΕΑΝΘΗ ΖΑΡΙΜΠΑ, του Θεοδώρου, με ΑΔΤ AN 758352, αρχιμουσικό Φιλαρμονικής ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης , καθηγητή Κόρνου, ενοργάνωσης, διεύθυνσης μπάντας Κ.Ω.Θ , διευθυντής Δημοτικού ωδείου Καλαμαριάς , ενορχηστρωτής, ως Πρόεδρο. 2.ΡΕΠΑΝΗ ΑΘΑΝΆΣΙΟ, του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΚ 908790, καθηγητή πιάνου Μακεδονικού ωδείου Θεσσαλονίκης, Δημοτικού ωδείου Βέροιας, Δημοτικού ωδείου Γιαννιτσών, μέλος του Δ.Σ της διοίκησης του Μακεδονικού ωδείου, Πρόεδρος περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ΠΕΜ ΟΤΑ,ως μέλος

3.ΤΣΕΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  του Ευαγγέλου με ΑΔΤ ΑΒ 368297 Συνθέτη , καθηγήτρια ανώτερων θεωρητικών και σύνθεσης στην ωδειακή εκπαίδευση, υποψήφια διδάκτορας ΑΠΘ- τμήμα μουσικών σπουδών , εξωτερική συνεργάτης του τμήματος εφαρμοσμένης πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του ARMINES ( Association pour la recherche et le development de methodes et processus industiels, ως μέλος.

 1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΪΟΥΛΗ του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΝ 393665, Σολίστ κλασικού τραγουδιού , δασκάλα μουσικής στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθηγήτρια κλασικού τραγουδιού στην ωδειακή εκπαίδευση, ως μέλος
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΕΝΑΡΙΟΥ του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΝ 239904, κοντσερτίνο ( εξάρχουσα

) της συμφωνικής ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης , καθηγήτρια βιολιού στην ωδειακή εκπαίδευση

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα ασκεί η Ανδρομάχη Αναγνωστούδη, του Θεοδώρου, με ΑΔΤ: Ξ 723691, μόνιμη υπάλληλος του ΚΩΘ  με αναπληρώτρια την Γαλήνη Πετρίδου, του Βαΐου  με ΑΔΤ: ΑΕ 167499, ομοίως μόνιμη υπάλληλο του ΚΩΘ

Η λειτουργία της Επιτροπής ασκείται με επιμέλεια και ευθύνη του Προέδρου της. Οι προσκλήσεις προς τα μέλη απευθύνονται με κάθε πρόσφορο μέσο, μεταξύ αυτών και με ηλεκτρονικό μήνυμα, 48 τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε συνεδρίαση.

Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στους φακέλους των υποψηφίων να προβεί στη διαδικασία Αξιολόγησης αυτών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στην  παρούσα  απόφαση  της  Υπουργού  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή/τριας στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης, καθορισμός ειδικών προσόντων και κριτήρια επιλογής».

VIII.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού παραλάβει τους φακέλους υποψηφιοτήτων, συγκαλείται σε συνεδρίαση για να εξετάσει τις υποψηφιότητες.
 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει κατ' αρχάς το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων. Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται ως απαράδεκτες και αποκλείονται από το επόμενο στάδιο της διαδικασίας με απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι/ες που δεν πληρούν τους όρους της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 1. Ακολούθως, η Επιτροπή μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο/α του οποίου η υποψηφιότητα έχει κριθεί παραδεκτή, βάσει κριτηρίων που αφορούν (α) τα επιστημονικά προσόντα, και (β) την επαγγελματική εμπειρία και ειδικότερα:

α) Τα επιστημονικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:

1.  Για τους αρχιμουσικούς

αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με 140 μόρια. ββ)  Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο

σπουδών, με 30 μόρια έκαστος.

γγ) Το δίπλωμα μιας από τις ειδικότητες πιάνου, μονωδίας ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας του υποψηφίου με 120 μόρια,

2.  Για τους μουσικοσυνθέτες :

αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με 140 μόρια,

ββ) Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο σπουδών, με 30 μόρια έκαστος.

γγ) To δίπλωμα αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με 120 μόρια

δδ) Η συνθετική εργασία συμφωνικών ή μελοδραματικών έργων που έχουν εκτελεστεί από αναγνωρισμένου κύρους οργανισμούς συμφωνικής ή μελοδραματικής μουσικής στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή σύγχρονων έργων (μουσικά σύνολα, σολιστικά έργα, μουσική για θέατρο, κινηματογράφο κ.α.), που έχουν εκτελεστεί από επαγγελματίες μουσικούς του υποψηφίου μέχρι 120 μόρια. .

3.  Για τους μουσικολόγους :

αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με 140 μόρια,

ββ) Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο σπουδών, με 30 μόρια έκαστος.

γγ) Η μουσικολογική συγγραφική εργασία αποδεικνυόμενη από εκδόσεις και δημοσιεύσεις μελετών του υποψηφίου μέχρι 120 μόρια. .

4.  Για τους καθηγητές μουσικής :

αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με 140 μόρια.

ββ) Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο σπουδών, με 30 μόρια έκαστος.

γγ) Το δίπλωμα μιας από τις ειδικότητες πιάνου, μονωδίας ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας, ανωτέρων θεωρητικών (φούγκας), του υποψηφίου με 120 μόρια,

δδ) Η συμμετοχή των υποψηφίων ως υπεύθυνοι σπουδών και υπεύθυνοι του τμήματος της ειδικότητάς τους μέχρι 120 μόρια. .

5.  Για όλες τις κατηγορίες των συμμετεχόντων

αα) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, στα επιστημονικά πεδία της πρώτης παραγράφου του όρου ΙΙΙ.2. της παρούσας, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με 150 μόρια.

ββ) Ο υπόλοιποι τίτλοι σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, με 30 μόρια έκαστος.

γγ) Το διδακτορικό δίπλωμα στα επιστημονικά πεδία της πρώτης παραγράφου του όρου ΙΙΙ.2. της παρούσας, με 250 μόρια.

δδ) Η πιστοποιημένη βάσει πτυχίων / τίτλων σπουδών γλωσσομάθειας, γνώση ξένης γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το παράρτημα Τίτλων Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ, μοριοδοτείται ως εξής: Η άριστη γνώση κάθε γλώσσας με 40 μόρια, η πολύ καλή γνώση με 30 μόρια, και η καλή γνώση με 10 μόρια. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας ορίζεται στο Παράρτημα Τίτλων Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ., που θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ και του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.

β) Η επαγγελματική εμπειρία (στη διεύθυνση αναγνωρισμένων ορχηστρών για τους αρχιμουσικούς, στη συνθετική παρουσία για τους μουσικοσυνθέτες, στη σταδιοδρομία σε

Οργανισμούς Μουσικής Τέχνης και Επιστήμης για τους μουσικολόγους και στη διδακτική εμπειρία σε σπουδαστές ανωτέρου κύκλου σπουδών για τους καθηγητές μουσικής), μοριοδοτείται ως εξής:

βα) 50 μόρια για κάθε έτος με μέγιστο όριο τα δεκαπέντε (15) έτη. Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.

Η επαγγελματική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύονται προσηκόντως και ιδίως: α) με βεβαίωση του καλλιτεχνικού ή πολιτιστικού οργανισμού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στον οποίο αυτή αποκτήθηκε, β) με βεβαίωση του φορέα στον οποίο παρασχέθηκαν υπηρεσίες στα αντικείμενα της μουσικής, και των συναφών κλάδων, ή αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο στους τομείς της μουσικής, ή της όπερας, ή σε συναφείς κλάδους.

 1. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει με βάση τη μοριοδότηση των προηγούμενων παραγράφων πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, που αναρτάται αμελλητί στις ιστοσελίδες του ΥΠΠΟΑ και του ΚΩΘ σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κοινοποιείται άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν υποδείξει οι υποψήφιοι για επικοινωνία.
 1. Δικαίωμα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης έχει κάθε υποψήφιος/α , εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης του πίνακα κατάταξης στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Επί των ενστάσεων επιλαμβάνεται η Επιτροπή Αξιολόγησης και αποφαίνεται επ' αυτών εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε

(5) εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

 1. Ακολούθως, πραγματοποιείται συνέντευξη των υποψηφίων με την εξής διαδικασία:
 1. οι υποψήφιοι / ες καλούνται ενώπιον της Επιτροπής σε ημέρα και ώρα που θα οριστούν από τον Πρόεδρό της,
 1. στο πλαίσιο της συνέντευξης αναπτύσσονται θέματα σχετικά με τη φυσιογνωμία, την προοπτική και τους στόχους του ΚΩΘ, το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της υπό πλήρωση θέσης, προκειμένου η Επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης του Διευθυντή / Διευθύντριας του ΚΩΘ, να αξιολογήσει το κύρος και τις διοικητικές ικανότητές τους στον προγραμματισμό, τον συντονισμό, την ανάληψη πρωτοβουλίας και τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων και εν γένει για το κύρος και τη διοικητική ικανότητα του υποψηφίου. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι επικοινωνιακές δεξιότητες, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας, η δημιουργικότητα των υποψηφίων, η γνώση της διεθνούς καλλιτεχνικής σκηνής και η αποδεδειγμένη εμπειρία σε συνέργειες.
 • Για τη συνέντευξη τηρείται πρακτικό, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων.
 1. Η συνέντευξη μοριοδοτείται κατ' ανώτατο όριο με 500 μόρια. Η συνολική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, τα οποία αιτιολογούν συνοπτικά τη βαθμολογία τους και η αιτιολογία αυτή καταχωρείται στο ως άνω πρακτικό.

 1. Για τον υπολογισμό του συνολικού αποτελέσματος της μοριοδότησης, κάθε ομάδα κριτηρίων ανά υποψήφιο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Ο συντελεστής βαρύτητας ανά ομάδα κριτηρίων, καθορίζεται σε:
 • 30% για τα κριτήρια που συναρτώνται με τα «επιστημονικά προσόντα»,
 • 30% για την ομάδα κριτηρίων «επαγγελματική εμπειρία »,
 • 40% για τη συνέντευξη.

Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

 1. Για το τελικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης των υποψηφίων συντάσσεται πρακτικό της Επιτροπής που αναρτάται αμελλητί στις ιστοσελίδες του ΥΠΠΟΑ και του ΚΩΘ, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κοινοποιείται άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν υποδείξει οι υποψήφιοι για επικοινωνία.
 1. Επιλεγείς / επιλεγείσα καθίσταται, όποιος/α συγκεντρώνει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία.

IX.   ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ / ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΗΣ.

Όποιος/α επιλεγεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης διορίζεται ως Διευθυντής / Διευθύντρια του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, με πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Για το διορισμό εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής. Οι αποδοχές του Διευθυντή / της Διευθύντριας του ΚΩΘ καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                  ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

Χορηγικά Προγράμματα
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Πρόταση χορηγίας,
  Εκπαιδευτικά προγράμματα
  Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Νοέμβριος 2018 – Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Τα μαθήματα αλλιώς

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού, επιμορφωτικού forum
  «Τα μαθήματα αλλιώς»

  30 Μαρτίου – Απριλίου 2019
  Περισσότερα
 • Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα.

  Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Πρόταση χορηγίας για διοργάνωση συναυλίας για την παρουσίαση & ανάδειξη νέων σπουδαστών που διακρίνονται στους διαγωνισμούς του Κ.Ω.Θ.
  Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Χειμώνας 2018-2019
  Περισσότερα
 • ορχήστρα δωματίου Contra Tempo

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη της ορχήστρας δωματίου "Contra Tempo"

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • παράσταση Opera Buffa

  Πρόταση χορηγίας, για την παράσταση "Opera Buffa" - Υποστήριξη νέων καλλιτεχνών

  Δεκέμβριος –Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Αριστοφανική κωμωδία Όρνιθες

  Πρόταση χορηγίας της Αριστοφανικής κωμωδίας «Όρνιθες» διασκευασμένη σε παραμύθι με μουσική υποστήριξη και χορό

  Μάρτιος και Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd

  Πρόταση χορηγίας για τη δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd με πρωτότυπα μουσικά έργα γραμμένα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού

  Πρόταση χορηγίας για την κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τίτλο «Η μουσική και ο κόσμος της»

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • έκδοση ιστορικού λευκώματος

  Πρόταση χορηγίας για την έρευνα και την έκδοση ιστορικού λευκώματος του πρώτου Διευθυντή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης κ. Καζαντζή Αλέξανδρου

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Πρόταση συντήρησης μουσικού οργάνου από 10 euro το μήνα.
  Περισσότερα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


 on line Κατάλογος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ      Bιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας      Σύλλογος Γονέων του ΚΩΘ      Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος      Συλ. Κατ. Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών