05/11/2019 kratiko odio thessalonikis Ανακοίνωση-Προκήρυξη πρόσληψης συνοδού πιάνου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αίτηση Docx | Αίτηση Pdf

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΥΠ.ΠΟ.Α.), κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του κατά την τακτική συνεδρίαση αρ. 32 στις 4-11-19 και σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./184/29666/21-10-2019, εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ως καλλιτεχνικό - διδακτικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων του K.Ω.Θ. 2019-2020 και τον καλλιτεχνικό - εκπαιδευτικό προγραμματισμό του. Η σύναψη (υπογραφή) της σχετικής συμβάσεως θα εξαρτηθεί από την ομαλή χρηματοδότηση του Κ.Ω.Θ. από τον τακτικό προϋπολογισμό και από τις διδακτικές ανάγκες του Κ.Ω.Θ.

Ο δε ακριβής χρόνος καταβολής των αμοιβών θα εξαρτηθεί από το ρυθμό χρηματοδότησης του Κ.Ω.Θ. από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 περ. β, η του άρθρου 14 του Ν. 2190/94΄΄Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης΄΄ (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 παρ. 2 Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) και του π.δ. 446/1991 (ΦΕΚ 165/Α/1991).

Η πρόσληψη της 1 (μίας) θέσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 2 Ν. 1943/1991, το άρθρο 16 παρ. 3 ν. 1835/1989 (ΦΕΚ 76/Α/1989) και το άρθρο 1 παρ. 9 Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

Η δαπάνη που προκαλείται θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αναλυτικότερα η (1) θέση που προκηρύσσεται είναι:

                        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 (ΜΙΑΣ) ΘΕΣΕΩΣ ΜΕ Ν 1943/1991

Μία (1) θέση συνοδού πιάνου με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης (25 ώρες την εβδομάδα).

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Ν. 1943/1991: 1 (ΜΙΑ)

Για την παραπάνω θέση, η οποία προκηρύσσεται με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης 25 ωρών την εβδομάδα, οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με το αντίστοιχο περιεχόμενο στη γραμματεία ΚΩΘ εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ταυτόχρονα με την υποβολή των δικαιολογητικών τους.

Απαιτούμενα προσόντα ως προς τη  θέση

 • Δίπλωμα της αντίστοιχης ειδικότητας από αναγνωρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α. Ωδείο της Ελλάδας ή αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού (για τις ειδικότητες όπου ο ανώτερος τίτλος σπουδών ορίζεται με πτυχίο γίνεται δεκτό το πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας).

   ή

 • Πτυχίο ΑΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας της Ελλάδας

      ή

Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος του εξωτερικού.

 • Πενταετής (5ετής) τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία στην αντίστοιχη ειδικότητα μετά τη λήψη του οικείου τίτλου σπουδών (διπλώματος) σε αντίστοιχο μουσικό ίδρυμα (Ωδείο) ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού

    ή

πενταετής (5ετής) τουλάχιστον ευδόκιμη καλλιτεχνική δραστηριότητα, η οποία να αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα παραστατικά.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο (άρθρο μόνο παρ. 2 Π.Δ. 446/1991).

Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής

στη  διαδικασία  επιλογής  και όχι  κριτήρια  μοριοδότησης.  Επιπλέον  προσόντα  σε  τίτλους

σπουδών και διδακτική προϋπηρεσία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιτεχνικής δραστηριότητας συνυπολογίζονται και αξιολογούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με την κρίση της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας. Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη ή λαμβάνεται από την γραμματεία του Κ.Ω.Θ. (Φράγκων 15) ή από την ιστοσελίδα του Κ.Ω.Θ. (www.odiokrat.gr).
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων.
 • Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποδεικνύεται:

α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

β) Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμοδίας, Ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής. γ) Είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 Ν. 2190/1994  και του

άρθρου 1 παρ. 3  του Ν. 2527/1997.

δ) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

ε) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης.

Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με το χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.

6) Η καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις, προγράμματα συναυλιών, ανακοινώσεις στον Τύπο, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ηχογραφήσεις κ.λ.π.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που προσκομίζουν οι υποψήφιοι για την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Κ.Ω.Θ. (Φράγκων 15, τηλ. 2310.522157) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας  από  7-11-19 μέχρι  και  20-11-19 από  τις  9 :0 0 – 14:00. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Είναι δυνατή και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΩΘ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι οφείλουν να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει η προκήρυξη μαζί με την αίτηση.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος χωρίς δική του υπαιτιότητα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν έχει προσκομίσει τη βεβαίωση προϋπηρεσίας, η προϋπηρεσία του θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα επισυνάπτεται ο αριθμός πρωτοκόλλου εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Η Υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα:

 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άρρενες υποψηφίους, ως προϋπόθεση για την κατάρτιση της συμβάσεως. (ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-13, ΦΕΚ Β΄ 1881).
 • Αντίγραφα ποινικού μητρώου για όλους τους υποψηφίους, ως προϋπόθεση για την κατάρτιση της συμβάσεως. (ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-06,ΦΕΚ 1551/Β/23-10-06)

H Τριμελής Επιτροπή που θα κρίνει τις αιτήσεις των υποψηφίων θα απαρτίζεται από τον Διευθυντή Κ.Ω.Θ. ως Πρόεδρο και δύο μόνιμους ή αορίστου χρόνου καθηγητές του ΚΩΘ με την ίδια ή συναφή ειδικότητα με αυτή του υποψηφίου ή με την ειδικότητα του Δ/ντή Ορχήστρας.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη, υποδειγματική διδασκαλία διάρκειας έως 30΄ και ακρόαση διαρκείας 15΄-20΄, εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν προ 5 ημερολογιακών ημερών.

Η παρούσα ανακοίνωση - προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό χώρο του «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Κ.Ω.Θ. (www.odiokrat.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Κ.Ω.Θ. και θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Οι υποψήφιοι θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν συνυποψήφιό τους, ο οποίος προκρίθηκε στην ειδικότητα για την οποία υπέβαλαν αίτηση, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. ε΄ ν. 2472/1997)».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ω.Θ.

Γεώργιος Κωνσταντινίδης


Χορηγικά Προγράμματα
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Πρόταση χορηγίας,
  Εκπαιδευτικά προγράμματα
  Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Νοέμβριος 2018 – Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Τα μαθήματα αλλιώς

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού, επιμορφωτικού forum
  «Τα μαθήματα αλλιώς»

  30 Μαρτίου – Απριλίου 2019
  Περισσότερα
 • Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα.

  Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Πρόταση χορηγίας για διοργάνωση συναυλίας για την παρουσίαση & ανάδειξη νέων σπουδαστών που διακρίνονται στους διαγωνισμούς του Κ.Ω.Θ.
  Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Χειμώνας 2018-2019
  Περισσότερα
 • ορχήστρα δωματίου Contra Tempo

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη της ορχήστρας δωματίου "Contra Tempo"

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • παράσταση Opera Buffa

  Πρόταση χορηγίας, για την παράσταση "Opera Buffa" - Υποστήριξη νέων καλλιτεχνών

  Δεκέμβριος –Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Αριστοφανική κωμωδία Όρνιθες

  Πρόταση χορηγίας της Αριστοφανικής κωμωδίας «Όρνιθες» διασκευασμένη σε παραμύθι με μουσική υποστήριξη και χορό

  Μάρτιος και Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd

  Πρόταση χορηγίας για τη δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd με πρωτότυπα μουσικά έργα γραμμένα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού

  Πρόταση χορηγίας για την κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τίτλο «Η μουσική και ο κόσμος της»

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • έκδοση ιστορικού λευκώματος

  Πρόταση χορηγίας για την έρευνα και την έκδοση ιστορικού λευκώματος του πρώτου Διευθυντή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης κ. Καζαντζή Αλέξανδρου

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Πρόταση συντήρησης μουσικού οργάνου από 10 euro το μήνα.
  Περισσότερα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


 on line Κατάλογος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ      Bιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας      Σύλλογος Γονέων του ΚΩΘ      Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος      Συλ. Κατ. Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών