04/06/21 kratiko odio thessalonikis Προκήρυξη πρόσληψης Καθηγητή Φλάουτου στο Κ.Ω.Θ. 

Προκήρυξη-Αίτηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΩΘ
Έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις:
1. Την παρ. 2 περ. β και η του άρθρου 2 Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 6),
2. Το Ν.Δ. 1445/1942 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ Α΄ 157), όπως ισχύει,
3. Την ΠΥΣ 33/27-12-2006 (ΦΕΚ Α΄280) «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της ΠΥΣ 52/2020 (ΦΕΚ Α΄ 261),
4. Την εγκριτική ΠΥΣ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/104/13657/16-7-20,
5. Tο άρθρο 80 Ν. 3057/2002 παρ. 18, περί εποπτείας του ΚΩΘ από το ΥΠΠΟΑ (ΦΕΚ Α΄ 239),
6. Την ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/42385/9.10.2006 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού «Σύσταση οργανικών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΚΩΘ (πλήρους απασχόλησης), σε εφαρμογή του π.δ. 164/2004 και του ν. 3320/2005» (ΦΕΚ Β΄ 1571),
7. Το Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
8. Το άρθρο 2 της 103765/1328/13.9.1958 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 255).
9. Τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 35 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 176), όπως τροποποιηθείσες ισχύουν.
10. Το άρθρο 1 § 1 Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ Α΄ 175),
11. Το Π.Δ. 363/1998 (ΦΕΚ Α΄ 242),
12. Το Ν.Δ. 3832/1958 (ΦΕΚ Α΄ 128),
13. Το Ν. 2790/2000 (ΦΕΚ Α΄ 24), όπως ισχύει,
14. Τα άρθρα 75 κ.ε. του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 184),
15. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/5.8.2016/τ.Α΄),
16. Το Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄40/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
17. Το Ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 224/2016),
18. Το Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α΄ 222/12-11-2012), διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπως ισχύει,
19. Το άρθρο 48 του Ν. 1597/1986 (Α΄ 68),

Εγκρίνει την παρακάτω προκήρυξη του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, ΝΠΔΔ, εποπτευόμενου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του κατά την συνεδρίαση αρ. 14/31-5-21και σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020), εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μία (1) θέση καθηγητή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ως καλλιτεχνικό - διδακτικό προσωπικό, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων του KΩΘ διδακτικού έτους 2020-2021. Η δαπάνη μισθοδοσίας της 1 (μίας) θέσης που θα πληρωθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΩΘ, το οποίο εποπτεύεται από το ΥΠΠΟΑ.

Αναλυτικότερα η θέση που προκηρύσσεται είναι:

1 (ΜΙΑ) ΘΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΕ Καθηγητή Φλάουτου

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να είναι:
αα) Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή
ββ) Πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
γγ) Βορειοηπειρώτες ή Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από την Ίμβρο και την Τένεδο χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958 - ΦΕΚ 128/Α/1958).
δδ) Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκτός εάν μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι υποψήφιοι πολίτες Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της Ελληνικής.
β) Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
γ) Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. (άρθρο 7 ν. 3528/2007, όπως η παρ. 2 αυτού τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 παρ.1, ν. 4210/2013 ΦΕΚ Α΄ 254).
δ) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 ν. 3528/2007), ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού, ήτοι:
αα) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. (παρ. 1.α άρθρου 8 ν. 3528/2007).
ββ) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης (δ) αα΄, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γγ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή (παρ.1.γ άρθρου 8 ν. 3528/2007).
δδ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις (παρ.1.δ άρθρου 8 ν. 3528/2007).
εε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 ν. 3528/2007).
Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
ε) Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).
Εξαίρεση:
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

2. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
2.1.) Δίπλωμα φλάουτου αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή αντίστοιχο της αλλοδαπής,
ή
Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής
και
2.2.) Πενταετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία στην αντίστοιχη ειδικότητα ή πενταετής τουλάχιστον ευδόκιμη καλλιτεχνική δραστηριότητα.

 

3. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι μπορούν να συνυποβάλουν κάθε επιπλέον δικαιολογητικό που κρίνουν πρόσφορο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
3.1.) Επιπλέον τίτλοι σπουδών πέραν των βασικών. Σε αυτούς συγκαταλέγονται πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης ΑΕΙ της ημεδαπής με την αντίστοιχη ειδίκευση ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, καθώς επίσης λοιπά σχετικά πιστοποιητικά σπουδών.
3.2.) Βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας στην αντίστοιχη ειδικότητα πλέον της πενταετίας. Ως διδακτική προϋπηρεσία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή με σύμβαση έργου στον δημόσιο τομέα ή στα ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
3.3.) Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας και παιδαγωγικών προσόντων. Σε αυτά συγκαταλέγονται συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία σε ρεσιτάλ ή συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, βραβεία και διακρίσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις-παρουσιάσεις, σεμινάρια, συγγραφική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις (βιβλία, άρθρα, μελέτες, σχόλια), παρακολούθηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση υποψηφιότητας.
2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.
3) Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα.
4) Κατάσταση συνημμένων δικαιολογητικών.
5) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και αποδεικτικών πρόσθετων συναφών προσόντων.
6) Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας.
6.1.) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποδεικνύεται (άρθρο 26 § 6 π.δ. 50/2001):
α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
β) Είτε με όμοιου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας Ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής.
γ) Είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 2 παρ. 1 Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α΄ 6) και του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 206).
δ) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
ε) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης.
Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με το χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.

6.2.) Η καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεικνύεται με κάθε μέσο, όπως αντίστοιχες βεβαιώσεις, προγράμματα συναυλιών, ανακοινώσεις στον Τύπο, ηχογραφήσεις κ.τ.λ.

6.3.) Η καλή γνώση της Ελληνικής για τους υποψήφιους πολίτες Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 άρθρου μόνου του Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ Α΄ 315).

Υπόδειγμα της αίτησης υποψηφιότητας και της κατάστασης συνημμένων δικαιολογητικών επισυνάπτονται στην παρούσα προκήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι - ΙΙ).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος χωρίς δική του υπαιτιότητα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τη βεβαίωση προϋπηρεσίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, θα γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα επισυνάπτεται ο αριθμός πρωτοκόλλου εμπρόθεσμης υποβολής της σχετικής αίτησης στο φορέα, οπότε ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει αμελλητί τη βεβαίωση προϋπηρεσίας μόλις την παραλάβει, ενώ η περαιτέρω συμμετοχή του στη διαδικασία επιλογής τελεί υπό την αίρεση επαλήθευσης της προϋπηρεσίας του με τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.

Η Υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα:
1) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άρρενες υποψηφίους, ως προϋπόθεση για το διορισμό (ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-13, ΦΕΚ Β΄ 1881).
2) Αντίγραφα ποινικού μητρώου για όλους τους υποψηφίους, ως προϋπόθεση για το διορισμό (ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-06, ΦΕΚ 1551/Β/23-10-06).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Ο επιτυχών υποψήφιος οφείλει ως προϋπόθεση για το διορισμό να καταθέσει στη γραμματεία του ΚΩΘ υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στο δημόσιο τομέα, ή ότι έχει με μνεία της διατάξεως νόμου που τυχόν επιτρέπει την κατάληψη ή κατοχή δεύτερης θέσης (άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 1256/1982 ΦΕΚ Α΄ 65/31-5-82). Εφόσον η αίτηση υποβληθεί στη γραμματεία αυτοπροσώπως, η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής μπορεί να γίνει από την υπηρεσία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Οι μη επιτυχόντες υποψήφιοι δικαιούνται να παραλάβουν τα δικαιολογητικά τους μετά από αίτηση στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα την απόφαση του ΔΣ που επικυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και παραιτούνται κάθε δικαιώματος δικαστικής ή διοικητικής αμφισβήτησης αυτής.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ για το σύνολο των δικαιολογητικών του παρόντος Κεφαλαίου:

α. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής:
Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

β. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής:
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Για τίτλους σπουδών που απονέμονται από ομοταγή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων, ή πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών (βασικών, μεταπτυχιακών) των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας. Σε κάθε όμως περίπτωση, τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και προσκομισθεί πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι εν λόγω δε υποψήφιοι πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους να δηλώσουν ότι κατέχουν το αντίστοιχο προσόν και να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών (πρωτότυπο ή σε φωτοαντίγραφο) και επίσημη μετάφραση αυτού, και β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον ΔΟΑΤΑΠ.

 

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Λόγω των υφιστάμενων υγειονομικών συνθηκών και της αναστολής λειτουργίας του ΚΩΘ, οι αιτήσεις μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά που προαναφέρονται θα κατατεθούν έως και 15 εργάσιμες ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1) Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Φράγκων 15
54625 Θεσσαλονίκη

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής που φέρει ο φάκελος, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

2) Ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΩΘ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτησή τους, σε ηλεκτρονική μορφή, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει η προκήρυξη.

 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με διαγωνισμό.
2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από πενταμελή Εξεταστική Επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του ΔΣ, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου της.
3. Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς την παρουσία ακροατηρίου και θα αποτελείται:
α) Από ακρόαση προγράμματος διάρκειας περίπου 20΄, που θα περιλαμβάνει έργα επιλογής του υποψηφίου από τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές εποχές,
β) Υποδειγματική διδασκαλία διάρκειας έως 30΄ και
γ) Συνέντευξη.
Η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί κατά την ελεύθερη κρίση της να διακόψει την ακρόαση ή την υποδειγματική διδασκαλία σε όποιο χρονικό σημείο κρίνει ότι έχει διαμορφώσει πλήρη γνώμη.
Η υποδειγματική διδασκαλία θα γίνει σε εθελοντές σπουδαστές που θα ορίσει το ΚΩΘ.
Ύστερα από την εξέταση όλων των υποψηφίων, τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής θα διατυπώσουν τη γνώμη τους χωριστά για κάθε υποψήφιο για την ακρόαση, την υποδειγματική διδασκαλία, τη συνέντευξη και το φάκελο υποψηφιότητας με γραπτή βαθμολογία σε κλίμακα από ένα (1) μέχρι δέκα (10).
Οι βαθμοί θα πολλαπλασιαστούν επί 2 για την ακρόαση, 3 για την υποδειγματική διδασκαλία, 1 για τη συνέντευξη και 2 για το φάκελο υποψηφιότητας. Τη βαθμολογία κάθε μέλους θα συνοδεύει γραπτή αιτιολογημένη κρίση του. Από τις βαθμολογίες που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος από την Εξεταστική Επιτροπή θα απαλειφθούν η χαμηλότερη και η υψηλότερη και θα αθροιστούν οι υπόλοιπες. Σε περίπτωση περισσότερων ίσων χαμηλότερων ή υψηλότερων βαθμολογιών θα απαλειφθεί μόνο μία από κάθε άκρο, ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση να αφαιρούνται δύο (2) και τελικά να αθροίζονται τρεις (3) βαθμολογίες. Επιτυχών υποψήφιος θα είναι όποιος συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία από τους συνυποψηφίους του, με βαθμολογία τουλάχιστον διακόσια (200), με άριστα το διακόσια σαράντα (240).
Στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής θα συμμετέχει ο Γραμματέας της, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί πλήρη πρακτικά.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων η Εξεταστική Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου και θα προβεί σε νέα βαθμολόγηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στη δεύτερη βαθμολόγηση, θα υπερισχύσει η γνώμη του Προέδρου της Επιτροπής.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου της η Εξεταστική Επιτροπή θα καταρτίσει πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες που η βαθμολογία τους θα υπερβαίνει το διακόσια (200).
4. Ο πίνακας θα υποβληθεί για επικύρωση στο ΔΣ, το οποίο περιορίζεται σε έλεγχο νομιμότητας.
Στη συνέχεια, ο πίνακας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΩΘ παρουσία δύο υπαλλήλων του και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό. Θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του ΚΩΘ και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
5. Σε περίπτωση μη πλήρωσης θέσης για οποιοδήποτε λόγο, η θέση θα επαναπροκηρυχθεί.

 

ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί είκοσι (20) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ημερομηνία της ατομικής τους εξέτασης, τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα. Η ενημέρωση θεωρείται έγκυρη εάν έχει αποσταλεί τουλάχιστον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Η παρούσα ανακοίνωση - προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Ο.Α. https://www.culture.gr, στην ιστοσελίδα του ΚΩΘ www.odiokrat.gr και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΩΘ.

 

Η. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΚΩΘ

 

Γεώργιος Κωνσταντινίδης


Χορηγικά Προγράμματα
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Πρόταση χορηγίας,
  Εκπαιδευτικά προγράμματα
  Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

  Νοέμβριος 2018 – Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Τα μαθήματα αλλιώς

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού, επιμορφωτικού forum
  «Τα μαθήματα αλλιώς»

  30 Μαρτίου – Απριλίου 2019
  Περισσότερα
 • Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα.

  Πρόταση χορηγίας για την οργάνωση συναυλίας της ορχήστρας εφήβων του Κ.Ω.Θ με έργα γραμμένα ειδικά για την ανωτέρω ορχήστρα

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Πρόταση χορηγίας για διοργάνωση συναυλίας για την παρουσίαση & ανάδειξη νέων σπουδαστών που διακρίνονται στους διαγωνισμούς του Κ.Ω.Θ.
  Το Άρωμα της Μουσικής - Ανοιχτή πόρτα στους νέους

  Χειμώνας 2018-2019
  Περισσότερα
 • ορχήστρα δωματίου Contra Tempo

  Πρόταση χορηγίας για την υποστήριξη της ορχήστρας δωματίου "Contra Tempo"

  Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • παράσταση Opera Buffa

  Πρόταση χορηγίας, για την παράσταση "Opera Buffa" - Υποστήριξη νέων καλλιτεχνών

  Δεκέμβριος –Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • Αριστοφανική κωμωδία Όρνιθες

  Πρόταση χορηγίας της Αριστοφανικής κωμωδίας «Όρνιθες» διασκευασμένη σε παραμύθι με μουσική υποστήριξη και χορό

  Μάρτιος και Μάιος 2019
  Περισσότερα
 • δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd

  Πρόταση χορηγίας για τη δημιουργία βιβλίου και εκπαιδευτικού cd/dvd με πρωτότυπα μουσικά έργα γραμμένα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού

  Πρόταση χορηγίας για την κατασκευή επιτραπέζιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τίτλο «Η μουσική και ο κόσμος της»

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • έκδοση ιστορικού λευκώματος

  Πρόταση χορηγίας για την έρευνα και την έκδοση ιστορικού λευκώματος του πρώτου Διευθυντή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης κ. Καζαντζή Αλέξανδρου

  Εντός του 2019
  Περισσότερα
 • Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Ανάδοχος μουσικού οργάνου

  Πρόταση συντήρησης μουσικού οργάνου από 10 euro το μήνα.
  Περισσότερα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


 on line Κατάλογος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ      Bιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας      Σύλλογος Γονέων του ΚΩΘ      Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος      Συλ. Κατ. Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών