Νέα & Εκδηλώσεις

17/02/2017 chrordistis Διαγωνισμός υπηρεσιών Χορδιστή στο Κ.Ω.Θ. προϋπολογισμού 3.500,00 €.

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης με την υπ. Αριθμ. 5 απόφαση της συνεδρίασης στις 08/02/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών Χορδιστή με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με γραπτές προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 3.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, μέχρι την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Διακήρυξη pdf | Διακήρυξη docx

  
copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved